Teaching And Nonteaching

 

Teaching Faculty

Sr. No Name of Faculty Designation Qualification
1 Dr. John I. Disouza Principal M. Pharm, Ph.D., MBA
2 Mrs. Sunita S. Shinde Asst. Prof. M. Pharm
3 Mr. Swapnil  S. Chopade Asst. Prof. M. Pharm
4 Miss. Uma G. Mali Asst Prof. M. Pharm
5 Dr. Amol S. Sherikar Asst. Prof. M. Pharm,  Ph.D.
6 Mr. Mayuresh V. Shinde Asst. Prof. M. Pharm
7 Mr. Supriya D. Gaikwad Asst. Prof. M. Pharm
8 Mrs. Sayali D. Powar Asst. Prof. M. Pharm
9 Mr. Vinay A. Bagal Asst. Prof. M. Pharm
10 Mr. Vikram H. Potdar Asst. Prof. M. Pharm
11 Mr. Sandeep D. Chavan Asst. Prof. M. Pharm
12 Mr. Ajit B. Patil Asst. Prof. M. Pharm
13 Mr. Popat S. Kumbhar Asst. Prof. M. Pharm
14 Mrs. Shalaka R. Patki Asst. Prof. M. Pharm
15 Mrs. Dhanashree B. Patil Asst. Prof. M. Pharm
16 Mrs. Aparna M. Patil (Bavadekar) Asst. Prof. M. Pharm
17 Mr. Kiran S. Patil Asst. Prof. M. Pharm
18 Mr. Rajedeep P. Bhokare Asst. Prof. M. Pharm
19 Miss. Tejashree U. Shinde Asst. Prof. M. Pharm
20 Mrs. Sarwamangala S. Nanjayyamath Asst. Prof. Pharm. D.
21 Mr. Onkar B. Patil Asst. Prof. M. Pharm
22 Mrs. Mittal B. Patel Asst. Prof. B. Pharm
23 Dr. Chemansaheb M. Jamkhandi Principal M. Pharm,  Ph.D.
24 Dr. Sanganna C. Burali Asst Prof. M. Pharm
25 Mr. Ravindra A. Patil Asst Prof. M. Pharm
26 Mrs. Vrunda D. Jadhav Asst Prof. B. Pharm
27 Mrs. Ester R. Gaikwad Asst Prof. M. Pharm
28 Mrs. Arati K. Khot Asst Prof. B. Pharm
29 Mrs. Pooja R. Kothamire Asst Prof. B. Pharm
30 Mrs. Nivedita S. Jagtap Asst Prof. B. Pharm
31 Mrs. Sanmati Ganesh Patil Asst Prof. B. Pharm
32 Mr. Pritesh D. Lole Asst Prof. M. Tech.

 

 

 


Non Teaching Staff

Sr.No. Name Qualification Department
1 Dr. Ujwala Snehdeep Chougule BAMS MBA Administrative Office
2 Mr. Pundlik Gundu Patil MA M LIB SET Library
3 Mr. Sagar Popat Ghodake B. COM Accounts
4 Mr. Sachin Baburao Kattimani D PHARMACY Administrative Office
5 Mr. Sachin Shivaji Kamble BA Administrative Office
6 Mr. Sanjay Ramprasad Patil BA Administrative Office
7 Mr. Uttam Ananda Shirke B LIB Administrative Office
8 Mr. Vishwanath Anandrao Pharne D PHARM BA IN JOURNALISM Store & Pharmaceutics Lab
9 Mr. Dnyandev Mahadev Pange D PHARMACY PG Lab
10 Mr. Uttam Shankar Vagare STD SEVENTH Pharmaceutics UG Lab
11 Mr. Ramesh Sampat Ghatage TENTH Repair and Maintenance
12 Mr. Vilas Baburao Chandane S.S.C. Garden
13 Mr. Ashok Rangrao Kumbhar TENTH Office
14 Mr. Sayaji Mahipati Sorate S.S.C. Pharmaceutical Chemistry
15 Mr. Prafull Annaso Doijad TWELVTH Pharmaceutics PG Lab
16 Mr. Ashok Bhagwan Bugale TENTH Library
17 Mr. Annaso Laxman Mane TENTH Pharmaceutics UG Lab
18 Mr. Gajanan Bhiva Sone TENTH Library
19 Mr. Popat Baburao Ghatge SEVENTH STD Accounts
20 Mr. Pandit Jayram Nalawade BA Office
21 Mr. Vikas Ganpati Patil D. PHARM Pharmaceutics
22 Mr. Santaji Bajirao Patil TWELVTH ARTS Office
23 Mr. Krushnat Bhimrao Paymal BSC D PHARM Pharmaceutical Chemistry
24 Mr. Bhagwan Surappa Nagaonkar SSC Pharmaceutical Chemistry
25 Mr. Ashok Sadashiv Narake SSC Watchman
26 Mr. Nandkumar Subhash Patil SSC Pharmacology
27 Mr. Sachin Baban Chougule BSC D PHARM Pharmaceutical Chemistry
28 Mr. Pravin Vishnu Bhosale HSC Pharmaceutical Chemistry
29 Mr. Bajirao Bhimrao Patil SSC Garden
30 Mr. Navnath Ramchandra Patil SSC Pharmaceutics